ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

1. Uslovi za odlaganje plaćanja poreskog duga

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga imaju svi poreski obveznici – pravna i fizička lica (u daljem tekstu: dužnik) za sve vrste javnih prihoda koje naplaćuje poreska uprava (npr. porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na dodatu vrednost, doprinosi za socijalno osiguranje, itd), uključujući i sporedna poreska davanja (novčane kazne za poreske prekršaje, kamate po osnovu dospelog a neplaćenog poreza, troškove postupka prinudne naplate poreza i troškove prvostepenog poreskog prekršajnog postupka).

Dakle, dužnici mogu ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga za sve vrste javnih prihoda i sporednih poreskih davanja čija su kontrola, utvrđivanje i naplata u nadležnosti poreske uprave. Takođe, dužnici mogu ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga i za sve vrste izvornih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja koje naplaćuju jedinice lokalne samouprave, a na koje se primenjuju ZPPPA.


2. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga

Prema odredbi člana 73. stav 1. ZPPPA, poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti:

- za poreskog obveznika predstavlja ili će predstavljati neprimereno veliko opterećenje;

- nanosi, odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove pod kojima se može podneti zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga bliže je uredila Vlada RS Uredbom prema kojoj plaćanje poreskog duga poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku ako dug iznosi najmanje, i to za:

1. fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;

2. preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;

3. srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 24 meseca. Poreski obveznik može podneti zahtev i pre dospelosti poreza.

Dopunom člana 74. stav 6. ZPPPA omogućeno je određenim kategorijama dužnika da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga i bez ispunjenja prethodno navedenih uslova propisanih Uredbom, a reč je o dužnicima čiji poreski dug po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja iznosi:

- za pravno lice do 500.000 dinara;

- za preduzetnika do 100.000 dinara;

- za fizičko lice do 50.000 dinara,

propisano je da, pored toga što se za odlaganje plaćanja poreskog duga ne zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate (kako je i ranije uređeno) i to da se ne zahteva ispunjenje uslova koje je propisala Vlada.

Dakle, kategorijama dužnika koji su navedeni u članu 74. stav 6. ZPPPA, počev od 6. oktobra 2012. godine, poreska uprava može odobriti odlaganje plaćanja poreskog duga samo na osnovu podnetog pismenog i obrazloženog zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga, bez potrebe ispunjenja bilo kakvih dodatnih uslova.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA NAPLATE PORESKOG DUGA

Od dužnika se kao sredstvo obezbeđenja može zahtevati: 1) hipoteka na nepokretnosti dužnika; 2) zaloga na pokretnim stvarima i zaradi dužnika; 3) neopoziva bankarska garancija; 4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine duga čija se naplata obezbeđuje; 5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se stavlja administrativna zabrana, dug može naplatiti; 6) menica avalirana od strane poslovne banke.