JUBILARNA NAGRADA

Poslodavac može zaposlenom da isplati jubilarnu nagradu pod uslovima, na način i u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Poslodavac takođe treba da utvrdi merila i kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje pravo na jubilarnu nagradu (stalnost u radu, jubilej firme i sl.)

Jubilarna nagrada nema karakter zarade.

Poslodavac trebva da vodi računa o tome da iz kriterijuma za dodelu jubilarne nagrade može jasno da se vidi da povod nije izbegavanje plaćanja obaveza po osnovu zarada.

Na novčane i druge nagrade (pokloni, predmeti i sl.) koje se daju zaposlenom na ime jubilarne nagrade, iznad neoproezivog iznosa plaća se porez na dohodak graćana po stopi od 12%.